INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU ”RODZINA 500 PLUS”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU ”RODZINA 500 PLUS”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) mającej wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ,uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+”, w której znajdują się informacje dotyczące świadczenia wychowawczego:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm


Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). W Bargłowie Kościelnym realizacją zadań wynikających z ustawy będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościlenym – Dział Świadczeń Rodzinnych. Świadczenie wychowawcze jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Kryterium dochodowe dotyczyło będzie jedynie rodziców, bądź opiekunów, którzy będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł (1.200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Podstawę do przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. stanowić będą dochody za rok 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń niezbędnych do ustalania dochodu rodziny, wymaganych w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214). Wnioski dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Augustowska 47 oraz na stronie http://gops-barglow.pl. Wnioski o przyznanie świadczeń będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym osobiście lub drogą elektroniczną od 1 kwietnia 2016 r. Rodzice lub opiekunowie chcący otrzymać świadczenie od kwietnia mają 3 miesiące na złożenie wniosku, wówczas GOPS ustali prawo i wypłaci należność (z wyrównaniem od kwietnia) najpóźniej w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Do programu „Rodzina 500+” rodzice będą mogli dołączyć w dowolnym momencie. Wówczas GOPS wypłaci świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. Na podstawie składanych od 1 kwietnia br. dokumentów świadczenie będzie wypłacane w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych okresach prawo do świadczenia będzie ustalone na rok od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Wypłacane świadczenie nie będzie miało wpływu na pobierane przez rodzinę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, w tym dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bargłowie Kościelnym

Informuję, że od dnia 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach wsparcia realizatorów Programu „Rodzina 500+” uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500+”, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. Infolinia adresowana jest do:
- jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz
- osób zainteresowanych.

Metryka strony

Udostępniający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

Wytwarzający/odpowiadający: UG

Data wytworzenia: 2016-03-03

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-03